Ogólne Warunki Umowy (OWU) – Przedmiot warunków umowy i ich zakres obowiązywania

 

  • Usługodawca – Administrator serwisu pgr-online.pl.
  • Płatności – Dodatkowe usługi świadczone w ramach serwisu usługodawcy.
  • Użytkownik – Każda osoba, która dokonała rejestracji swojego konta w serwisie usługodawcy.
  • OWU – Ogólne Warunki Umowy, które zostały opublikowane (15.01.2014) i obowiązują od (15.01.2014).

§1 Postanowienia ogólne

Rejestracja w serwisie usługodawcy oznacza akceptację niżej wymienionych Ogólnych Warunków Umowy (w skrócie OWU).
Jeśli gracz uczestniczył w rozgrywce na serwerze testowym lub na właściwym serwerze gry przed opublikowaniem niżej wymienionych OWU, uznaje się, że kontynuowanie rozgrywki jest równoważne z akceptacją Regulaminu Gry oraz OWU.
Rejestracja w serwisie usługodawcy jest w pełni darmowa.
Wszystkie dane zamieszczone w w/w serwisie nie mogą być kopiowane, ani przenoszone poza obszar niniejszego serwisu.
Niezastosowanie się do któregoś z punktów niniejszego regulaminu grozi kasacją lub blokadą konta w grze.

§2 Konta i użytkownicy

Członkostwo w grze rozpoczyna się po zakończeniu procedury rejestracji konta w serwisie Usługodawcy.
Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w ramach jednego serwera gry, dozwolone jest posiadanie kilku kont w serwisie Usługodawcy.
Użytkownik powinien podać aktywny i obowiązujący adres e-mail, w przeciwnym wypadku odzyskanie zapomnianego hasła może okazać się niemożliwe.
Serwis usługodawcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w/w czynności w każdym przypadku.
Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć swoje członkostwo poprzez wysłanie do Usługodawcy prośby o skasowanie konta. Usunięcie wszelkich danych może być opóźnione z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
Żaden użytkownik nie może domagać się udziału w usługach świadczonych przez serwis usługodawcy. Dostawca usługi rezerwuje sobie prawo do kasacji i blokowania kont w przypadku pogwałcenia OWU, regulaminu gry lub Regulaminu Forum Gry.
Użytkownik nie może się domagać przywrócenia członkostwa.
Wszystkie konta wraz ze zgromadzonymi na nich przedmiotami, budynkami, zawartością magazynu, itd. są wirtualnymi przedmiotami w grze.
Użytkownik nie uzyskuje prawa własności, ani żadnego innego prawa do konta. Serwis usługodawcy jest dożywotnim właścicielem kont.
Zakładając konto w serwisie usługodawcy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowej powiązanej z projektem usługodawcy oraz projektami partnerskimi.

§3 Treści zabronione

Art. 1. Zabrania się w imieniu (nicku) swojego Gospodarza, w treściach Prywatnych Wiadomości, w nazwach Gospodarstw, na Tablicy Klubowej oraz w Nocnych Rozmowach umieszczać treści:
pornograficznych oraz przeznaczonych tylko dla osób pełnoletnich,
wulgarnych (ocenzurowanie wulgaryzmów poprzez zamianę liter będzie tak samo karane),
obrażających inne osoby,
zawierających groźby odnoszące się do życia,
propagujących narkotyki, alkohol oraz inne środki odurzające,
nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej oraz etnicznej,
nawiązujących do ustrojów opierających się na dyktaturze (nazizm, faszyzm),
łamiących prawa autorskie,
powszechnie uważanych za niemoralne,
zawierających linki do wyżej wymienionych treści i stron zawierających niebezpieczny kod,
zawierających adres (nazwę) strony internetowej,
zawierające treści, mogące rozpocząć internetową kłótnię (flame war),
zawierające treści, mogące w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem pomóc w zdobyciu Konta Premium, Złotych Monet lub innych przedmiotów,
zawierające treści, mogące pomóc osiąganiu korzyści wynikających z błędów w serwisie Usługodawcy,
mogących sugerować, że osoba zamieszczająca treść jest w jakiś sposób powiązana z Usługodawcą, reprezentuje Usługodawcę lub jest Usługodawcą.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.
Kategorycznie zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek narzędzi mających na celu destabilizację Gry lub przeciążenie serwera.
Użytkownicy nie mogą blokować, zmieniać, czy modyfikować treści przekazanych przez Usługodawcę.
Zabronione jest wykorzystywanie błędów w grze. Każdy, kto posiada informacje na temat wykorzystywania błędów ma obowiązek natychmiast poinformować o tym fakcie Usługodawcę. Jeśli wykorzystywanie błędów przyczyni się do strat finansowych – sprawa zrekompensowania ich będzie przekazana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Radomiu.
Dostęp do serwisu dozwolony jest tylko i wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową lub program-klienta udostępniony na stronie internetowej serwisu Usługodawcy.
Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek narzędzi zastępujących działania gracza, lub dających graczowi przewagę nad innymi graczami.
Logowanie na konto nie może odbywać się za pomocą jakichkolwiek narzędzi. Poprawne logowanie do gry może być wykonane jedynie poprzez główną stronę internetową serwisu lub program-klienta udostępniony na stronie internetowej serwisu Usługodawcy.

§4 Nocne Rozmowy i Tablica Klubowa

Serwis usługodawcy udostępnia zarejestrowanym użytkownikom komunikacje poprzez Nocne Rozmowy i Tablicę Klubową.
Nocne Rozmowy to nie pomoc techniczna. Problemy zgłaszamy w wyznaczonym do tego celu dziale forum.
Nie używamy wulgarnych słów, nie obrażamy innych graczy.
Stosujemy się do zasad ortografii i interpunkcji.
Nie prowokujemy konfliktów.
Nie reklamujemy serwisów o podobnej tematyce.
Zakazuje się umieszczania linków do konkurencyjnych serwisów www, oraz serwisów łamiących polskie prawo.
Zakazuje się pisania więcej niż 5 wiadomości pod rząd (nie dotyczy administracji).
Nocne Rozmowy to nie infolinia, dlatego zakazuje się umieszczania w nim wszelkiego rodzaju danych kontaktowych.
Zakazane jest wchodzenie w kompetencje Administratora.
Powtarzanie tej samej wiadomości więcej niż 2 razy będzie karane.

§5 Administracja i zarządzanie

Usługodawca ma prawo do blokowania kont czasowo lub bezterminowo w zależności od zaistniałych sytuacji.
Usługodawca decyduje o kasacji konta.
Usługodawca ma prawo do czasowego lub stałego blokowania konta oraz jego usunięcia również w przypadkach nie ujętych w regulaminie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepodawania przyczyny czasowego lub stałego blokowania konta. Wszelkie zarzuty mogą być kierowane jedynie do Usługodawcy. Nie istnieją żadne prawne żądania/roszczenia w związku z usunięciem lub zablokowaniem konta.

§6 Ochrona danych osobowych

Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, uaktualnianie podanych w trakcie rejestracji danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy serwisu Usługodawcy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych osobowych podanych przez użytkownika, jeżeli są one niezbędne do nadzoru nad prawidłowym działaniem gry.
Usługodawca zastrzega sobie prawo, do udostępniania danych odpowiednim urzędom i służbom porządkowym w sytuacji pogwałcenia prawa lub otrzymania stosownego nakazu. Dane te nie będą przekazywane żadnym firmom nie związanym z serwisem usługodawcy.
Użytkownik ma pełne prawo do sprzeciwienia się gromadzeniu jego danych. W tym wypadku pozbawiony zostaje on członkostwa w grze, a jego konto wraz z danymi zostaje usunięte z serwisu.

§7 Płatności za usługi dodatkowe

Sposoby płatności określone są w odpowiednich miejscach serwisu Usługodawcy.
Usługodawca nie zwraca środków wydanych na Płatności. Nie ma również możliwość rezygnacji z zakupionych usług.
Usługodawca nie zwraca środków wydanych na Płatności w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, Regulaminu Gry lub Regulaminu Forum.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z płatnościami wynikające z działania firmy obsługującej płatności.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z płatnościami wynikające z działania łącza internetowego oraz serwera na którym uruchomiony jest serwis.

§8 Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu wynikły z braku umiaru w korzystaniu z serwisu.
Serwis usługodawcy udostępnia użytkownikom możliwość komunikowania się poprzez system Prywatnych Wiadomości (PW), Tablicę Klubową oraz Nocne Rozmowy.
Za treść komunikatów odpowiadają użytkownicy.
Usługodawca ma prawo do podglądu każdej wiadomości wysłanej przez użytkownika gry.
Wszelkie treści nie zgodne z polskim prawem, oraz traktujące na temat erotyki, przemocy i innych nie etycznych zachowań są zabronione.
Naruszenie tego przepisu może doprowadzić do kasacji lub blokady konta w usłudze udostępnianej przez Serwis usługodawcy lub do zgłoszenia sprawy organom ścigania.

§9 Zmiany w regulaminie gry (OWU)

Usługodawca ma pełne prawo do zmiany niniejszych warunków. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 24 godzin od ich opublikowania.
Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowych warunków. W takim wypadku powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie w wersji elektronicznej w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia nowego regulaminu. Brak akceptacji nowych warunków jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.

§10 Zastosowanie obowiązującego prawa

Wszelkie spory wynikające z niedostosowania się do niniejszych zasad, rozwiązywane są na podstawie prawa Polskiego.

§11 Postanowienia końcowe

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jego nieznajomość nie zwalnia od jego przestrzegania.